Allmänna villkor

Gladskin B.V. Använder den generella versionen av de allmänna villkoren från thuiswinkel.org.

Index

Artikel   1 - Definitioner

Artikel   2 - Återförsäljarens identitet

Artikel   3 - Användningsområde

Artikel   4 - Erbjudandet

Artikel   5 - Avtalet

Artikel   6 - Ångerrätt

Artikel   7 - Kunders skyldigheter vid nyttjande av ångerrätt

Artikel   8 - Kunder som utnyttjar sin ångerrätt och därmed förknippade kostnader

Artikel   9 - Återförsäljarens skyldigheter vid nyttjande av ångerrätt

Artikel   10 - Begränsning av ångerrätten

Artikel   11 - Priset

Artikel   12 - Fullgörande av kontraktet och extra garanti

Artikel   13 - Leverans och verkställande

Artikel   14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning

Artikel   15 - Betalning

Artikel   16 - Hantering av klagomål

Artikel   17 - Tvister

Artikel   18 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa allmänna villkor:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där en konsument köper produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster via ett distansavtal och en återförsäljare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och återförsäljaren;
 2. Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs i syfte att uppnå mål som rör handel, yrke eller affärsverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålles i digital form;
 6. Transaktion med längre löptid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster där skyldigheten att leverera och/eller köpa är utspridd över en viss tidsperiod;
 7. Varaktigt media: varje medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för en konsument eller återförsäljare att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som underlättar framtida användning eller åtkomst av informationen under en period som är förenlig med det syfte som informationen är avsedd för och som underlättar oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: möjligheten för en konsument att ångra ett distansavtal inom ångerfristen;
 9. Återförsäljare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en återförsäljare och en konsument inom ramen för ett system som organiseras för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 11. Mall för ångerrätt: den europeiska mall för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor. Återförsäljaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att kommunicera när det gäller återförsäljarens erbjudande och att ingå ett avtal, utan att konsumenten och återförsäljaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

 

Artikel 2 - Återförsäljarens identitet

Gladskin B.V.

Soestdijkseweg Zuid 249.
3721 AE Bilthoven,
Nederländerna

Telefonnummer och tider då återförsäljaren kan nås per telefon:

+31(0)88-8007117, tillgänglig på vardagar mellan 09:00 och 17:00 CET

E-postadress:

Nummer i Handelskammaren: 81459823

Momsregistreringsnummer:

 

Artikel 3 - Användningsområde

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från en återförsäljare och för alla distansavtal som har ingåtts mellan en återförsäljare och en konsument.
 2. Innan ett distansavtal ingås ska dessa allmänna villkor göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska återförsäljaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i återförsäljarens lokaler och att de på konsumentens begäran snarast möjligt kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt ska konsumenten, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, få tillgång till texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, så att konsumenten lätt kan spara ned dem på en lagringsenhet. Om detta inte är möjligt ska återförsäljaren, innan distansavtalet ingås, ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kostnadsfritt kommer att skickas till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänsterelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest fördelaktigt för honom eller henne i händelse av oförenliga allmänna villkor.

Artikel   4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av särskilda villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehållet och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om återförsäljaren använder sig av illustrationer ska dessa ge en rättvisande bild av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Återförsäljaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 3. Varje erbjudande innehåller information som tydliggör för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet.

Artikel   5 - Avtalet

 1. Avtalet kommer att ingås, i enlighet med vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska återförsäljaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge återförsäljaren inte har bekräftat att han eller hon har accepterat erbjudandet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt ska återförsäljaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska återförsäljaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Återförsäljaren får - inom lagstadgade ramar - inhämta information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och omständigheter som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om denna information ger återförsäljare n goda skäl att vägra ingå avtalet har han rätt att, med motivering, avvisa en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.
 5. Återförsäljaren ska senast vid leverans av en vara, en tjänst eller ett digitalt innehåll skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan spara ned den på ett tillgängligt varaktigt media:
 6. adressen till återförsäljarens verksamhetsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 7. de villkor enligt vilka konsumenten kan utnyttja ångerrätten och hur detta ska ske, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte kan utnyttjas;
 8. information om garantier och service efter köpet;
 9. priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna i den mån de är tillämpliga, och betalningsmetoden, leveranssättet eller genomförandet av distansavtalet;
 10. kraven för uppsägning av avtalet, om avtalets varaktighet överstiger ett år eller om det är utan tidsbegränsning;
 11. om konsumenten har ångerrätt, en mall för ångerrätt.
 12. Om det är fråga om ett avtal med längre löptid gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Artikel   6 - Ångerrätt

Efter leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten rätt att häva avtalet utan att ange skäl under en period av minst 14 dagar. Återförsäljaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till upphävandet, men konsumenten är inte skyldig att uppge skälen till detta.
 2. Den period som anges i punkt 1 påbörjas dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett och som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:
  1. om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten, eller en tredje part

som utsetts av konsumenten, har mottagit den sista produkten. Återförsäljaren får vägra en enstaka beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att denne tydligt informerat konsumenten om detta före beställningen.

 1. om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har mottagit den sista leveransen eller den sista delen;
 2. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av konsumenten utsedd tredje part, har mottagit den sista produkten.

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt sätt:

 1. En konsument har rätt att utan motivering häva ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt sätt under en period av minst fjorton dagar. Återförsäljaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till upphävandet, men konsumenten är inte skyldig att uppge skälen till detta.
 2. Den period som anges i punkt 3 påbörjas på dagen efter att avtalet slutits. 

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt sätt om konsumenten inte har informerats om ångerrätten:

 1. Om återförsäljaren inte har gett konsumenten den föreskrivna informationen gällande ångerrätten eller om mallen inte har tillhandahållits, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungligen föreskrivna ångerfristen enligt föregående punkter i denna artikel.
 2. Om återförsäljaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.

Artikel 7 - Kunders skyldigheter vid nyttjande av ångerrätt

 1. Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med aktsamhet. Denne får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art, egenskaper och effekt. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den försämring av produktens värde som är en följd av att denne hanterar produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens försämring om återförsäljaren inte har gett denne all föreskriven information om ångerrätten innan avtalet ingicks.

Artikel 8 - Kunder som utnyttjar sin ångerrätt och därmed förknippade kostnader

 1. En konsument som vill utöva sin ångerrätt ska underrätta återförsäljaren om detta inom ångerfristen genom att använda mallen för ångerrätt eller på något annat entydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag då rapporteringen ska ske enligt punkt 1-, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till återförsäljaren (eller någon som representerar återförsäljaren). Detta är inte nödvändigt om återförsäljaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit tidsfristen för återlämnande av varor om han eller hon skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackning och i enlighet med de skäliga och tydliga instruktioner som återförsäljaren har meddelat.
 4. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten korrekt och i tid ligger på konsumenten.
 5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om återförsäljaren inte har angett att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om återförsäljaren visar att han eller hon är villig att själv stå för dessa kostnader, ska konsumenten inte vara skyldig att stå för kostnaderna för att returnera varorna.
 6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att först uttryckligen ha begärt att den tillhandahållna tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte förberetts för försäljning ska utföras i en begränsad omfattning eller i en viss kvantitet under ångerperioden, ska konsumenten vara skyldig återförsäljaren en summa pengar som motsvarar den andel av avtalet som återförsäljaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerrätten, jämfört med om avtalet hade uppfyllts i sin helhet.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för att genomföra tjänster eller tillhandahålla vatten, gas eller el som inte är förberedda för försäljning - i en begränsad volym eller kvantitet - eller för att leverera fjärrvärme, om: a- återförsäljaren inte har gett konsumenten den föreskrivna informationen om ångerrätten, de kostnader som ska betalas vid ångerrätt eller mallen för ångerrätt, eller b- konsumenten inte uttryckligen har frågat om huruvida tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme kan påbörjas under ångerperioden.
 8. Konsumenten ska inte bära några kostnader för hela eller delar av tillhandahållandet av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt sätt, om: a- konsumenten före leveransen inte uttryckligen har samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen; b-denne inte har medgett att denne har gått miste om sin ångerrätt när denne gav sitt samtycke, eller c- återförsäljaren underlåtit att bekräfta detta meddelande från konsumenten.
 9. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal upphävas med rättslig verkan.

Artikel   9 - Återförsäljarens skyldigheter vid nyttjande av ångerrätt

 1. Om återförsäljaren gör det möjligt för konsumenten att utnyttja möjligheten till ångerrätt på elektronisk väg, ska återförsäljaren omedelbart skicka en bekräftelse på mottagandet efter att ha mottagit ett sådant meddelande.
 2. Återförsäljaren ska omedelbart ersätta konsumenten för alla betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som återförsäljaren tagit betalt för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade att han eller hon ångrat sitt köp. Med undantag för de fall där återförsäljaren själv har erbjudit sig att hämta produkten kan han senarelägga återbetalningen till dess att han har mottagit produkten eller till dess att konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Vid eventuell återbetalning ska återförsäljaren använda samma betalningsmetod som konsumenten ursprungligen använde, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrt leveranssätt framför det billigaste standardleveranssättet behöver återförsäljaren inte återbetala merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel   10 - Begränsning av ångerrätten

Återförsäljaren kan begränsa ångerrätten för följande produkter och tjänster, men endast om återförsäljaren tydligt har angett detta i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som återförsäljaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Avtal som ingås vid en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där en återförsäljare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion under ledning av en auktionsförrättare och där den vinnande köparen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Serviceavtal, efter det att tjänsten är fullbordad, men endast om: a- utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och b- konsumenten förklarade att han eller hon förverkat sin ångerrätt så snart återförsäljare hade fullgjort avtalet i sin helhet;
 4. Paketresor, semesterresor och paketarrangemang enligt artikel 7:500 BW och avtal om persontransporter;
 5. Serviceavtal som ger tillgång till logi, om avtalet redan föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförandet och med undantag för logi, transport av varor, biluthyrning och catering;
 6. Avtal som gäller fritidsaktiviteter, om det i avtalet anges ett visst datum eller en viss period för genomförandet;
 7. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som har tillverkats på grundval av konsumentens specifika val eller beslut, eller som tydligt är avsedda för en specifik person;
 8. Produkter som är benägna att snabbt försämras eller som har begränsad hållbarhet;
 9. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl är olämpliga att återlämna och vars försegling har brutits efter leveransen;
 10. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligen har beblandats med andra produkter;
 11. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som återförsäljaren inte kan påverka;
 12. Plomberade ljud-/videoinspelningar och datorutrustning vars plombering bröts efter leveransen;
 13. Tidningar och tidskrifter, med undantag för prenumerationer;
 14. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om: a- leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och b- konsumenten förklarade att detta innebar att han har förlorat sin ångerrätt.

Artikel   11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar i momstullar.
 2. I motsats till vad som sägs i föregående punkt får återförsäljaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser i de fall då dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som återförsäljaren inte har något inflytande över. Erbjudandet måste hänvisa till denna koppling till fluktuationer och till det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar mer än tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna a- om återförsäljaren har bestämt detta och: b- de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel   12 - Fullgörande av kontraktet och extra garanti

 1. Återförsäljaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar återförsäljaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
 2. Ett extra garantiupplägg som erbjuds av återförsäljaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och anspråk som en konsument kan göra gällande mot återförsäljaren på grundval av avtalet om återförsäljaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. En extra garanti definieras som ett åtagande från en återförsäljare, dennes leverantör, importör eller tillverkare som ger konsumenten rättigheter eller anspråk utöver dem som föreskrivs i lag, för det fall att återförsäljaren inte uppfyller sin del av avtalet.

Artikel   13 - Leverans och verkställande

 1. Återförsäljaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och verkställer beställningar av produkter och när han bedömer intresseanmälningar för tillhandahållande av tjänster.
 2. Som leveransort anses den adress som konsumenten meddelar företaget.
 3. Med beaktande av det som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att verkställa mottagna beställningar snarast möjligt, dock senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I sådana fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.
 4. Efter hävning i enlighet med föregående stycke ska återförsäljaren omedelbart återbetala konsumenten det belopp som han eller hon har betalat.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger på återförsäljaren fram till den tidpunkt då produkten levereras till konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och meddelat återförsäljaren, såvida inte annat uttryckligen har avtalats.

Artikel   14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den tidsbegränsade perioden, med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. När det gäller avtal som beskrivs i de två första styckena kan konsumenten: - säga upp dem när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period; - säga upp dem på samma sätt som när de ingicks; - alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som återförsäljaren.

Förlängning

 1. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Med avvikelse från vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och, när det gäller avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter som sker mindre än en gång per månad, en period som inte överstiger tre månader.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) kommer inte att förlängas automatiskt och kommer automatiskt att upphöra vid provperiodens eller introduktionsperiodens slut.

Löptid

 1. Om den fasta löptiden för ett avtal är längre än ett år har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, såvida inte skälighet och rättvisa talar för att det skulle vara oacceptabelt att säga upp avtalet i förtid.

Artikel   15 - Betalning

 1. Om inget annat datum anges i avtalet eller i de kompletterande villkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat löpa eller, om ingen ångerfrist har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsfrist löpa dagen efter det att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i de allmänna villkoren aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50 %. Om förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter i samband med genomförandet av beställningen eller tjänsten i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till återförsäljaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.
 4. Om en konsument underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet i tid, efter det att återförsäljaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra sin betalningsskyldighet. Om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det utestående beloppet och återförsäljaren har rätt att ta ut skäliga extraordinära indrivningskostnader som han har ådragit sig. Dessa kostnader för indrivning uppgår till högst: 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % för de följande 2 500 euro och 5 % för de följande 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Återförsäljaren kan göra avvikelser från dessa belopp och procentsatser som är fördelaktiga för konsumenten.

Artikel   16 - Hantering av klagomål

 1. Återförsäljaren erbjuder ett klagomålsförfarande av tillräckligt känd typ och ska hantera klagomålen i enlighet med detta förfarande.
 2. En konsument som har upptäckt brister i uppfyllandet av ett avtal ska utan dröjsmål lämna in eventuella klagomål med fullständig redogörelse och tydliga beskrivningar till återförsäljaren.
 3. Klagomål som lämnas in till återförsäljaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om det förväntas att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid ska återförsäljaren svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Konsumenten bör ge återförsäljaren en tidsfrist på minst fyra veckor för att lösa klagomålet i samförstånd. Efter denna tidsperiod blir reklamationen en tvist som omfattas av förfarandet för tvistlösning.

Artikel   17 - Tvister

 1. Avtal som ingås mellan en återförsäljare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas endast av nederländsk lag.

Artikel   18 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller villkor som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan spara ned dem på ett lättillgängligt sätt på ett bestående sätt.